X
X
USD

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

AnasayfaÇalışan Adayı Aydınlatma Metni

TURKUVAZSOFT SEO HİZMETLERİ VE YAZILIM LTD.ŞTİ. 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 1. VERİ KATEGORİLERİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

VERİ KATEGORİLERİ 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Kimlik Bilgileri 

Ad Soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no vb. 

İletişim Bilgileri 

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb. 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.  

Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Görsel ve İşitsel kayıtlar vb. 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb. 

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, PRİVİA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" , KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen; "Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği" ve özgeçmişte bulunan referans bilgileri için "Açık Rıza" hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu verilerin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmanın bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Çalışanlara ait kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileri, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; 

İştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilmekte ve Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. 

 

Revizyon Geçmişi 

No 

Tarih 

Açıklama 

00 

07.07.2023 

İlk yayın 

 

 

 

 


Top