X
X
USD

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni

AnasayfaKişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni

Turkuvazsoft SEO ve Web Tasarım Hizmetleri LTD. ŞTİ. turkuvazsoft.com (Turkuvazsoft),  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği 

6698 sayılı KVKK uyarınca, ornekalanadi.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri 

Paylaştığınız kişisel veriler, 

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 

Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; 

Reklam tercihlerini analiz etmek için, 

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. 

 Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Turkuvazsoft ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; reklam verenler (Google), doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlardır.  

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz? 

Web Sitesi üzerinden formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; 

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. 

KVKK Yürürlülüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz 

KVKK’nın yürürlük tarihi 7 Nisan 2016 tarihi olduğundan dolayı bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.  

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Topluyoruz? 

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,  

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 

Turkuvazsoft ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, 

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması 

Turkuvazsoft, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.  

Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması 

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Turkuvazsoft’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Turkuvazsoft’un  yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi  üzerinden güncellemesi gerekmektedir. 

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: 

Kişisel Veri Sahibi, Turkuvazsoft’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

İletişim ve Başvuru Yöntemi 

Turkuvazsoft tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. 

Kişisel Veri Başvuru Formu https://www.turkuvazsoft.com/kisisel-veri-basvuru-formu.html

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini [email protected] e-posta adresine yöneltebilirler. 

Turkuvazsoft iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Turkuvazsoft , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. 

 Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Turkuvazsoft ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Turkuvazsoft'a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.  

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası  https://www.turkuvazsoft.com/entegre-yonetim-sistemleri-politikasi.html

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni  https://www.turkuvazsoft.com/calisan-adayi-aydinlatma-metni.html

Çalışan Aydınlatma Metni  https://www.turkuvazsoft.com/calisan-aydinlatma-metni.html

Stajer Aydınlatma Metni  https://www.turkuvazsoft.com/stajer-aydinlatma-metni.html

Hissedar - Ortak Aydınlatma Metni  https://www.turkuvazsoft.com/hissedar-ortak-aydinlatma-metni.html

Tedarikçi Yetkilisi - Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni  https://www.turkuvazsoft.com/tedarikci-yetkilisi-tedarikci-calisani-aydinlatma-metni.html

Bu sözleşme en son 03.02.2023 tarihinde güncellenmiştir. 


Top