X
X
USD

Tedarikçi Yetkilisi - Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

AnasayfaTedarikçi Yetkilisi - Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

TURKUVAZSOFT SEO HİZMETLERİ VE YAZILIM LTD.ŞTİ. 

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ-TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ 

 1. VERİ KATEGORİLERİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

VERİ KATEGORİLERİ 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Kimlik Bilgileri 

Ad Soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no vb. 

İletişim Bilgileri 

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb. 

Hukuki İşlem 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb. 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.  

İşlem Güvenliği 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb. 

Risk Yönetimi 

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb. 

Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Görsel ve İşitsel kayıtlar vb. 

Sağlık Bilgileri 

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb. 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb. 

Biyometrik Veri 

Parmak izi bilgileri vb. 

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, PRİVİA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" , KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen; "Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği" ve özgeçmişte bulunan referans bilgileri için "Açık Rıza" hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu verilerin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmanın bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Çalışanlara ait kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileri, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; 

İştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilmekte ve Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. 

 

Adı Soyadı: 

 

Tarih: 

 

İmza: 


Top